บริจาคทุนการศึกษาแก่นิสิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุก ๆ ปีเรามีนิสิตจำนวนหนึ่งที่มีข้อจำกัดด้านการเงิน การสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านจะมีช่วยให้นิสิตของเรามีกำลังใจในการเรียนและจบออกไปเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในอนาคต

1.ฝ่ายกิจการนิสิตจะประชาสัมพันธ์รับบริจาคทุนการศึกษาปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นเทอม 1 (มอบในวันไหว้ครู) และ ต้นเทอม 2 (มอบในวันโฮมรูมโฮมฮัก)

2.ผู้ให้ทุนกรอกแบบฟอร์มบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุน (แบบฟอร์มบริจาค) โดยให้ระบุคุณสมบัติของนิสิตที่ท่านต้องการจะมอบทุน เช่น เน้นเรียนดี เน้นกิจกรรมเด่น เน้นขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น

 โหลดแบบฟอร์มบริจาค
 โหลดเอกสารขั้นตอนการบริจาค

3.โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ 408-931691-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เงินรับฝาก)

 

4.นำบันทึกข้อความที่กรอกแล้ว พร้อมสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in slip) และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ (เอกสารทุกชุดต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต (ป้าแดง)

5.ท่านสามารถสแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาก่อนได้ที่ student.pharm@msu.ac.th และ kritsanee.s@msu.ac.th ได้แก่ (1) แบบฟอร์มบริจาค (2) สำเนา Pay-in slip และ (3) สำเนาบัตรประชาชน มาที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต (ป้าแดง) แจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน (คุณติ่ง) เพื่อตรวจสอบการโอนเงิน แล้วกองคลังฯของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะออกใบเสร็จให้

เปิดรับบริจาคทุนสำหรับ ปีการศึกษา 2562 เทอม 2 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

พระราชกฤษฏีกาฉบับที่ 616 ให้สิทธิลดหย่อนภาษีกรณีการบริจาคให้กับสถานศึกษา สําหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงินที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น (เงินได้สุทธิ = (เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) – เงินบริจาค)

ตัวอย่าง ถ้าคำนวณ (เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) ได้ 300,000 บาท ท่านสามารถบริจาคสูงสุดได้ 15,000 บาท เพราะว่าท่านสามารถลดหย่อนจากการบริจาคได้เป็นเงิน 30,000 บาท (ร้อยละ 10 ของเงินได้ 300,000 บาท)

ที่มา: https://aommoney.com