ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับคณะ

 


ตราสัญลักษณ์คณะภาษาไทย

 
ตราสัญลักษณ์คณะภาษาอังกฤษ

ตราสัญลักษณ์ เภสัช มมส. หัวใจรับใช้ชุมชน ภาษาไทย
  ตราสัญลักษณ์ เภสัช มมส. หัวใจรับใช้ชุมชน ภาษาอังกฤษ
  ตราสัญลักษณ์ 20 ปีคณะ  

หมายเหตุ: ผู้ที่นำตราสัญลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปใช้ในเชิงธุรกิจจะต้องขออนุญาตจากคณะเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น