บุคลากรสายสนับสนุน

No.

ชื่อ

สกุล 

Full name

ตำแหน่ง (งาน)

หมายเลขภายใน

1นางปัญจภาสมันจิตรPunchapha Samanchitหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณบดี2639
2นางปาณิสษาเสนาวงศ์Panissa Senawongจนท. บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณบดี)2625
3นางสาวคนึงศรีนิลดีKanungsri  Nindeeจนท. บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)2638
4นางสาวพลอยทัพสุริย์Ploy Thapsuriบุคลากร (งานบุคคล)2638
5นายครินทร์วิจารณ์Karin Wichanจนท. บริหารงานทั่วไป (แผน+ประกัน)2659
6นางสาวขวัญศิริดำคำKwansiri  Dumkomนักวิชาการเงินและบัญชี2626
7นางสาวปรารถนาชินฮาตPrattana Chinhatนักวิชาการเงินและบัญชี2626
8นางสาวพิศมัยสอนสาPissamai Sonsaนักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)2626
9นายสัมฤทธิ์เนื่องวงษาSamrit  Nueangwongsaนักวิชาการพัสดุ  (อาคารสถานที่)2626
10นายวัชรอะโนราชWatchara  Anorachพนักงานขับรถยนต์2638
11นางสมจิตรศรีแก่นจันทร์Somjit  Chaiphongนักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)2707
12นางพรพิมลขจรภพPronpimon  Khachonphopนักวิชาการศึกษา (งานกิจการนิสิต)2707
13นางสาววีราภรณ์เชยรัมย์Wiraphon Choeiramจนท. บริหารงานทั่วไป (งานแหล่งฝึก)2707
14นายศุภกรเหล่าทองสาร Supakon laotongsanนักวิชาการโสตทัศนศึกษา2632
15นายสุภเวชบุตรศรีภูมิSuphawet Butsiphumนักวิชาการคอมพิวเตอร์2632
16นางนิตยา นารีจันทร์Nittaya  Nareejanพนักงานธุรการ (งานวิจัย+สายคลินิก)2659
17นายกิตติศักดิ์เกิดชาญKittisak  Kerdchanนักวิทยาศาสตร์2658
18นางไพฑูรย์ บุญชูPaitoon  Moonthaนักวิทยาศาสตร์2642
19นางสาวนิชานันท์ สาระราชNichanan Sararatนักวิทยาศาสตร์ 
20นางภัชสุภัคมาตะรักษ์Patsupak Matarukนักวิทยาศาสตร์ 
21นางสาวรัตนาภรณ์สมนึกRattanaporn Somnukนักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา)2707
22นายสันทัดสุพรรณพุทธาSantad Supanputtaคนสวน