บุคลากรสายสนับสนุน

No.

ชื่อ

สกุล 

Full name

ตำแหน่ง (งาน)

หมายเลขภายใน

Email

1 นางปัญจภา สมันจิตร Punchapha Samanchit หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณบดี 2639 punchapha.sam@msu.ac.th
2 นางปาณิสษา เสนาวงศ์ Panissa Senawong จนท. บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณบดีและวิเทศสัมพันธ์) 2625 secretary.pharm@msu.ac.th
3 นางสาวคนึงศรี นิลดี Kanungsri  Nindee จนท. บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) 2638 admin.pharm@msu.ac.th
4 นางสาวพลอย ทัพสุริย์ Ploy Thapsuri บุคลากร (งานบุคคล) 2638 hr.pharm@msu.ac.th
5 นายครินทร์ วิจารณ์ Karin Wichan จนท. บริหารงานทั่วไป (แผน+ประกัน) 2659 planning.pharm@msu.ac.th
6 นางสาวขวัญศิริ ดำคำ Kwansiri  Dumkom นักวิชาการเงินและบัญชี 2626 finance.pharm@msu.ac.th
7 นางสาวปรารถนา ชินฮาต Prattana Chinhat นักวิชาการเงินและบัญชี 2626 account.pharm@msu.ac.th
8 นางสาวพิศมัย สอนสา Pissamai Sonsa นักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์) 2626 procure.pharm@msu.ac.th
9 นายสัมฤทธิ์ เนื่องวงษา Samrit  Nueangwongsa นักวิชาการพัสดุ  (อาคารสถานที่) 2626 building.pharm@msu.ac.th
10 นายวัชร อะโนราช Watchara  Anorach พนักงานขับรถยนต์ 2638 automotive.pharm@msu.ac.th
11 นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร์ Somjit  Chaiphong นักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 2707 education.pharm@msu.ac.th
12 นางพรพิมล ขจรภพ Pronpimon  Khachonphop นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนิสิต) 2707 student.pharm@msu.ac.th
13 นางสาววีราภรณ์ เชยรัมย์ Wiraphon Choeiram จนท. บริหารงานทั่วไป (งานแหล่งฝึก) 2707 training.pharm@msu.ac.th
14 นายศุภกร เหล่าทองสาร  Supakon laotongsan นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2632 audio.pharm@msu.ac.th
15 นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ Suphawet Butsiphum นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2632 it.pharm@msu.ac.th
16 นางนิตยา  นารีจันทร์ Nittaya  Nareejan พนักงานธุรการ (งานวิจัย+สายคลินิก) 2659 research.pharm@msu.ac.th
17 นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ Kittisak  Kerdchan นักวิทยาศาสตร์ 2658 chemical1.pharm@msu.ac.th
19 นางสาวนิชานันท์  สาระราช Nichanan Sararat นักวิทยาศาสตร์   microbiology.pharm@msu.ac.th
20 นางภัชสุภัค มาตะรักษ์ Patsupak Mataruk นักวิทยาศาสตร์   botany.pharm@msu.ac.th
21 นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึก Rattanaporn Somnuk นักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา) 2707 graduate.pharm@msu.ac.th
22 นายสันทัด สุพรรณพุทธา Santad Supanputta คนสวน