บุคลากรสายสนับสนุน

No.

ชื่อ

สกุล 

Full name

ตำแหน่ง (งาน)

หมายเลขภายใน

1 นางปัญจภา สมันจิตร Punchapha Samanchit หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณบดี 2639
2 นางปาณิสษา เสนาวงศ์ Panissa Senawong จนท. บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณบดี) 2625
3 นางสาวคนึงศรี นิลดี Kanungsri  Nindee จนท. บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) 2638
4 นางสาวพลอย ทัพสุริย์ Ploy Thapsuri บุคลากร (งานบุคคล) 2638
5 นายครินทร์ วิจารณ์ Karin Wichan จนท. บริหารงานทั่วไป (แผน+ประกัน) 2659
6 นางสาวขวัญศิริ ดำคำ Kwansiri  Dumkom นักวิชาการเงินและบัญชี 2626
7 นางสาวปรารถนา ชินฮาต Prattana Chinhat นักวิชาการเงินและบัญชี 2626
8 นางสาวพิศมัย สอนสา Pissamai Sonsa นักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์) 2626
9 นายสัมฤทธิ์ เนื่องวงษา Samrit  Nueangwongsa นักวิชาการพัสดุ  (อาคารสถานที่) 2626
10 นายวัชร อะโนราช Watchara  Anorach พนักงานขับรถยนต์ 2638
11 นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร์ Somjit  Chaiphong นักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 2707
12 นางพรพิมล ขจรภพ Pronpimon  Khachonphop นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนิสิต) 2707
13 นางสาววีราภรณ์ เชยรัมย์ Wiraphon Choeiram จนท. บริหารงานทั่วไป (งานแหล่งฝึก) 2707
14 นายศุภกร เหล่าทองสาร  Supakon laotongsan นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2632
15 นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ Suphawet Butsiphum นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2632
16 นางนิตยา  นารีจันทร์ Nittaya  Nareejan พนักงานธุรการ (งานวิจัย+สายคลินิก) 2659
17 นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ Kittisak  Kerdchan นักวิทยาศาสตร์ 2658
18 นางไพฑูรย์  บุญชู Paitoon  Moontha นักวิทยาศาสตร์ 2642
19 นางสาวนิชานันท์  สาระราช Nichanan Sararat นักวิทยาศาสตร์  
20 นางภัชสุภัค มาตะรักษ์ Patsupak Mataruk นักวิทยาศาสตร์  
21 นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึก Rattanaporn Somnuk นักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา) 2707
22 นายสันทัด สุพรรณพุทธา Santad Supanputta คนสวน