หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

Doctor of Philosophy
(Pharmacy)

 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ตัวย่อหลักสูตรภาษาไทย :    ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :    Doctor of Philosophy (Pharmacy)

ตัวย่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Pharmacy)

 

ปรัชญา

ศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ทางเภสัชศาสตร์ พัฒนาวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ เพื่อชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคม

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลัักสูตรที่เน้นการวิจัยและพัฒนางานด้านเภสัชกรรมและระบบสุขภาพรวมทั้งงานวิทยาศาสตร์ ด้านเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกรและผู้สำเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกียวข้อง เปิดสอน 3 แบบ คือ
แบบ 1.1 วิจัยอย่างเดียว สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท
แบบ 2.1 เรียนรายวิชาและวิจัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท
แบบ 2.2 เรียนรายวิชาและวิจัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าหลังสำเร็จการศึกษา

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเฉพาะสาขาวิชาสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรทางเภสัชศาสตร์ได้

ทุน

– ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ 30,000 บาท/คน

ค่าธรรมเนียม/ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย

48,500 บาท ต่อ ภาคเรียน
(ระยะเวลาการศึกษา
แบบ 1.1 และ 2.1 ระยะเวลา 3 ปี หรือ 6 ภาคเรียน
แบบ 2.2 ระยะเวลา 4 ปี หรือ 8 ภาคเรียน)

ระบบเรียน

ในเวลาราชการ