การบริจาคเงินเพื่อกองทุนต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขั้นตอนการบริจาค

1.จัดทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเงินเข้ากองทุน (บันทึกข้อความ download ได้ที่ด้านล่างนี้)

2.โอนเงินมายังบัญชีชื่อกองทุนที่ท่านประสงค์จะบริจาค

3.ส่งบันทึกข้อความพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายัง E-mail : account.pharm@msu.ac.th หรือโทรสาร 043-754360 ถึงฝ่ายบัญชี คณะเภสัชศาสตร์

4.คณะฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรในชื่อผู้บริจาค และจังส่งเอกสารให้ตามที่อยู่ที่ระบุในบันทึกข้อความ ภายใน 30 วัน

5.ท่านสามารถใช้หลักฐานดังกล่าวในการขอลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินที่บริจาค โดยตรวจสอบรายการบริจาคได้ที่ระบบ e-donation ของกรมสรรพการ >>http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp