ข้อมูลสำคัญสำหรับนิสิตใหม่

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 1/2564

          ⟩ สอบกลางภาค 19-29 สิงหาคม 2564

          ⟩ สอบปลายภาค 18-31 ตุลาคม 2564

          ⟩ นิสิตชั้นปีที่ 1 เรียนออนไลน์ตามประกาศมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 - 30 สิงหาคม 2564

 

     วันที่ 17 มิถุนายน 2564

          เวลา  เช้า                             ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                     เข้าร่วมการปฐมนิเทศแบบออนไลน์นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
                                                     ด้วย Cisco WebEx Meeting โดย Smartphone https://orientation.msu.ac.th

          เวลา 13:00 น. – 16:30 น.    ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                    เข้าร่วมการปฐมนิเทศแบบออนไลน์นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

 https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=m133d0b55362a90ee3cd556453710924a
Meeting number: 182 485 3524
Password: Pharmacy

 

     วันที่ 18 มิถุนายน 2564

          เวลา10:00 น. – 12:00 น.    แนะนำการใช้ MS team

การเตรียมพร้อมในการเรียนออนไลน์

เพื่อให้การเรียนออนไลน์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะของให้นิสิตเรียนรู้การใช้ระบบ Google Classroom สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป และ Microsoft Team สำหรับวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการเปิดเทอมตามแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

- แนะนำการใช้ MS team 
- แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป