ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณี สระมุณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณี  สระมุณี

Asst.Prof. Kritsanee Saramunee.

Lecturer, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University (MSU), Thailand

Contact:

Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Kantharawichai, Maha Sarakham 44150 Thailand.

Tel/Fax: +66-043-754360

Email: kritsanee.s@msu.ac.th

Education:

2013     Ph.D. (Pharmacy Practice), Liverpool John Moores University University, UK

2006     M.Sc. (Health Product Management), Khon Kaen University, Thailand

2002     B.Sc. (Pharmaceutical Sciences), Prince of Songkla University, Thailand

Administrative roles:  

Assistant Dean of Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy, MSU

Head, Social Pharmacy Teaching Group, Faculty of Pharmacy, MSU

Programme leader, Master programme in Primary care pharmacy, Faculty of Pharmacy, MSU

Administrative board of the University Pharmacy, Faculty of Pharmacy, MSU

Biographical details

Dr Saramunee is a lecturer in the social pharmacy teaching group at the Faculty of Pharmacy MSU. Her teaching roles relate to public health pharmacy, drug system management, research methodology, epidemiology and pharmacoeconomics. In 2013, Dr Saramunee completed her PhD in pharmacy practice in the UK, where she gained significant experience in health service research and the role of community pharmacy in supporting healthy lifestyles. In the time before and since her PhD, she also undertook research in developing public health services to be delivered through Thai community pharmacy such as diabetic/hypertensive/depression screening and weight management. Since returning to her post at MSU, Dr Saramunee has worked in the area of primary care pharmacy, where she has assisted hospital pharmacists in conducting action research evaluating the outcomes of primary care services. During 2014-2015, she led the team to draft a Master programme in primary care pharmacy, to commence in August 2016, for which she is the programme leader.

In the current project, Dr Saramunee will use her extensive experience of primary care pharmacy services in the UK and Thailand to co-lead the project. She will also lead on relevant aspects of health service research methodologies and the primary care pharmacy discipline as part of the project team.  

Research Interest

Primary care, Pharmacy Practice, Social Pharmacy, Pharmacy Administration.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณี สระมุณี

 • Phimarn, W., Wichaiyo, K., Silpsavikul, K., Sungthong, B. and Saramunee, K. (2017). A meta-analysis of efficacy of Morus alba Linn. to improve blood glucose and lipid profile. Eur J Nutr, 56(4):1509-1521.

 • Phimarn, W., Kaewphila, P., Suttajit, S. and Saramunee, K. (2015). Depression screening and advisory service provided by community pharmacist for depressive students in university. Springer Plus, 4(1), 1-12.

 • Saramunee, K., Krska, J., Mackridge, A., Suttajit, S., Richards, J. and Phillips-Howard, PA. (2015). General public's views on pharmacy public health services: current situation and opportunities in the future. Public Health, 129(6), 705-715.

 • Saramunee, K., Krska, J., Mackridge, A., Suttajit, S., Richards, J. and Phillips-Howard PA. (2015). How to enhance public health service utilisation in community pharmacy?: General public and health providers’ perspectives. Research in Social & Administrative Pharmacy, 10(2), 272-284.

 • Phimarn, W., Saramunee, K., Sungthong, B and Sakhankort, C. (2018). Meta-analysis on Efficacy of Lorcaserin on Anthropological Parameter, Blood Pressure, Lipid Profile and HbA1C. Science and technology, 26(7) : 1234-1252.

 • กฤษณี สระมุณี, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, ณัฐณิชา กันสุทธิ, ปรารถนา ผาสุก. (2560). การสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(5) : 543-552

 • ปวิช พากฏิพัทธ์, มาริสา กิ่งไผ่กลาง, วณิชชา เชิดชัยภูมิ, วิระพล ภิมาลย์, ฉัตรมณี แท่งทองหลาง, กฤษณี สระมุณี. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อระดับ CD4 และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(5) : 561-571.

 • วิระพล ภิมาลย์, เชษฐวัฒน์ สาขันธ์โคตร, บรรลือ สังข์ทอง, กฤษณี สระมุณี. (2560). การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis) ในการลดระดับน้ำตาลกลูโคสและไขมันในเลือด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 463-474

 • วิระพล ภิมาลย์, กิตติศักดิ์ วิชัยโย, บรรลือ สังข์ทอง, กฤษณี สระมุณี. (2560). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของน้ำมันปลาในการลดระดับไขมันในเลือดใน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 580-591.

 • Phimarn, W., Caichompoo. W, Sungthong, B. and Saramunee, K. (2015). A Systematic Review and Meta-analysis on Efficacy of Derris scandens (Roxb.) Benth for Pain Reliever (in Thai). Thai Journal of Pharmacy Practice, 6(1), 82-91.

 • Phimarn, W., Caichompoo. W, Sungthong, B. and Saramunee, K. (2015). Efficacy of Triphala formulation on blood lipid and glucose: A review of literature. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, supplement, 179-188.

 • Saramunee, K., Arparsrithongsakul, S., Poophalee, T., Chaiyasong, S. and Ploylearmsang C. (2015). Community Learning Program integrated in PharmD Curriculum. Thai Journal of Pharmacy Practice, 7(2), 205-215.

 • Saramunee, K., Krska, J., Mackridge, A., Suttajit, S., Richards, J. and Phillips-Howard, PA. (2015). General public's views on pharmacy public health services: current situation and opportunities in the future. Public Health, 129(6), 705-715.

 • Phimarn, W., Caichompoo, W., Sungthong, B. and Saramunee, K. (2014). A Systematic Review and Meta-analysis on Effectiveness of Cissus quadrangularis (Linn.) in Hemorrhoid Treatment (In Thai). Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, 10(3), 403-418.

 • Phimarn, W., Thangthonglang, C., Watcharachaiphat, T., Caichompoo, W., Sungthong, B. and Saramunee K. (2014). A Systematic Review and Meta-analysis on Flavonoids for the Patients with Hemorrhoid Treatment (In Thai). Journal of Sciences and Technology, Special issue, 451-460.

 
 • Apisakulroj, S., Kangkan, P., Phimarn, W., Sungthong, B. and Saramunee, K. (2018). A Meta-analysis of Efficacy of Tinospora Cordifolia on Blood Glucose and Lipid Profile. NEPhReC, 89-100

 • ศิริตรี สุทธจิตต์, กฤษณี สระมุณี. (2557). ข้อมูลข่าวสารผู้บริโภค. ใน ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง และอิสรา จุมมาลี (บรรณาธิการ). ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สำหรับประชาชน. (หน้า 163-175). ขอนแก่น: คลังนานวิทยา.

 • กระบวนการสื่อสารสุขภาพ. ในชนัตถา พลอยเลื่อมแสงและอิสรา จุมมาลี (บรรณาธิการ). ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สำหรับประชาชน. (หน้า 176-186). ขอนแก่น: คลังนานวิทยา.

 • ศิริตรี สุทธจิตต์, กฤษณี สระมุณี. (2557). การร้องทุก ร้องเรียน. ใน: ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง และอิสรา จุมมาลี (บรรณาธิการ). ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สำหรับประชาชน. (หน้า 187-207). ขอนแก่น: คลังนานวิทยา.