วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Master of Science (Medicinal Plants and Natural Products)

 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ตัวย่อหลักสูตรภาษาไทย :     วท.ม. (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :     Master of Science (Medicinal Plants and Natural Products)

ตัวย่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Medicinal Plants and Natural Products)

ปรัชญา

ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสมุนไพร และประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาการแพทย์แผนไทย

ค่าธรรมเนียม/ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย

37,000 บาท ต่อ ภาคเรียน (ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี หรือ 4 ภาคเรียน)