วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง .. 2559)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Medicinal Plants and Natural Products

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
  • ชื่อย่อ : วท.ม. (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Science (Medicinal Plants and Natural Products)
  • ชื่อย่อ : M.Sc. (Medicinal Plants and Natural Products)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร