เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

Master of Pharmacy Program in Primary Care Pharmacy

 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :        เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

ตัวย่อหลักสูตรภาษาไทย :     ภ.ม. (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :     Master of Pharmacy Program in Primary Care Pharmacy

ตัวย่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : M.Pharm (Primary Care Pharmacy)

ปรัชญา

มุ่งศึกษาและวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรในการจัดการสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

จบเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือกำลังศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

ค่าธรรมเนียม/ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย

37,000 บาท ต่อ ภาคเรียน (ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี หรือ 4 ภาคเรียน)