เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :        เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ตัวย่อหลักสูตรภาษาไทย :     ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :     Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

ตัวย่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : M.Pharm (Clinical Pharmacy)

ปรัชญา

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิก เน้นทักษะในการบริบาลทางเภสัชกรรม และการทำวิจัยทางด้านเภสัชกรรมคลินิก

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานทางด้านเภสัชกรรมคลินิก ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ค่าธรรมเนียม/ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย

37,000 บาท ต่อ ภาคเรียน (ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี หรือ 4 ภาคเรียน)