ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก   

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
(หลักสูตรปรับปรุง .. 2560)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)
  • ชื่อย่อ : ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
  • ชื่อย่อ : M.Pharm (Clinical Pharmacy)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
(หลักสูตรใหม่ .. 2559)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Pharmacy Program in Primary Care Pharmacy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)
  • ชื่อย่อ : ภ.ม. (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Pharmacy (Primary Care Pharmacy)
  • ชื่อย่อ : M.Pharm. (Primary Care Pharmacy)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย   

สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Herbals and Thai Traditional Medicine

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย)
  • ชื่อย่อ : วท.ม. (สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Science (Herbals and Thai Traditional Medicine)
  • ชื่อย่อ : M.Sc. (Herbals and Thai Traditional Medicine)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร