ระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก   

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ