ระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก     สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ