ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก   

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
(หลักสูตรปรับปรุง .. 2560)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)
  • ชื่อย่อ : ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
  • ชื่อย่อ : M.Pharm (Clinical Pharmacy)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
(หลักสูตรใหม่ .. 2559)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Pharmacy Program in Primary Care Pharmacy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)
  • ชื่อย่อ : ภ.ม. (เภสัชกรรมปฐมภูมิ)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Pharmacy (Primary Care Pharmacy)
  • ชื่อย่อ : M.Pharm. (Primary Care Pharmacy)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง .. 2559)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Medicinal Plants and Natural Products

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
  • ชื่อย่อ : วท.ม. (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Science (Medicinal Plants and Natural Products)
  • ชื่อย่อ : M.Sc. (Medicinal Plants and Natural Products)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา

 • ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ต่อ ภาคเรียน 37,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร