ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

 

ชื่อปริญญา   เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)

ปรัชญาของหลักสูตร

          เพื่อผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการผลิตยา ควบคุม ประกันคุณภาพ เลือกสรรยา และการคุ้มครองผู้บริโภค อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนโดยยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ความสามารถโดยเน้นด้านบริบาลทางเภสัชกรรม อันจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น
  2. สามารถพัฒนาความรู้ด้านเภสัชกรรมให้มีศักยภาพที่สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
  3. สามารถพัฒนาและขยายงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยทางด้านเภสัชกรรมควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

การจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา (ภาคต้น และภาคปลาย) โดยจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์

ระยะเวลาการศึกษา 6 ปีการศึกษา (โดยใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีความประพฤติดีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
  3. ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง โรคจิตต่าง ๆ โรคเรื้อนในระยะแสดงอาการ วัณโรคในระยะอันตราย เป็นต้น และโรคอื่นๆในระยะรุนแรงที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 32,500 บาท ต่อภาคการศึกษา จำนวน 12 ภาคการศึกษา

ค่าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นปีที่6 2,500 บาทต่อรายวิชา (ทั้งหมด 6 รายวิชา)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 224 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                     188 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ         34 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาชีพ                          154 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต

ฝึกปฏิบัติงาน                      2020 ชั่วโมง

 

“หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของวิชาชีพในปัจจุบัน และครอบคลุมเนื้อหาตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งเน้นในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ทั้งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ”