หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

รายละเอียดหลักสูตร ภ.บ.

 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

รายละเอียดหลักสูตร ภ.ม.

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

รายละเอียดหลักสูตร ภ.ม.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

รายละเอียดหลักสูตร วท.ม.

 

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร ปร.ด.

 

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

Short Course Training

รายละเอียดหลักสูตร Short Course