หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

รายละเอียดหลักสูตร ภ.บ.

 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

รายละเอียดหลักสูตร ภ.ม.

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

รายละเอียดหลักสูตร ภ.ม.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รายละเอียดหลักสูตร วท.ม.

 

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร ปร.ด.