ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง

Asst.Prof. Chanuttha Ploylearmsang, Ph.D.

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์สังคม

คุณวุฒิ ปริญญาเอก

โทรศัพท์

Email

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง