กลุ่มเภสัชศาสตร์สังคม

อาจารย์กลุ่มเภสัชศาสตร์สังคม

กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมเป็นกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์สังคม การบริหารคลังและเวชภัณฑ์ เภสัชเศรษฐศาสตร์ เภสัชระบาดวิทยา นิติเภสัชและจรรยาบรรณ นอกจากนี้กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมยังรับผิดชอบโครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรเพื่อให้นิสิตเภสัชศาสตร์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเรียนรู้ชุมชน กลุ่มวิชาประกอบด้วยอาจารย์ทั้งหมด 7 ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 5 ท่านและอาจารย์ 2 ท่าน

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง

Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ไชยสงค์

Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณี  สระมุณี

Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรา  จุมมาลี

PharmD

อาจารย์สมศักดิ์  อาภาศรีทองสกุล

Ph.D

อาจารย์ธารินี  ศรีศักดิ์นอก

PharmD, LL.B.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพงศ์  ภูผาลี

PharmD, LL.B

อาจารย์ขวัญดาว มาลาสาย

PharmD