ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง, Ph.D.

Asst.Prof. Chanuttha Ploylearmsang, Ph.D.

Email : chanuttha.p@msu.ac.th

   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบริการวิชาการ

อาจารย์ รุจิลักขณ์  รัตตะรมย์, Ph.D.

Ruchilak  Rattarom, Ph.D.

Email: rujiluk.r@msu.ac.th

   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ไชยสงค์, Ph.D.

Asst.Prof. Surasak Chaiyasong, Ph.D.

Email : surasak.c@msu.ac.th

   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยอม  สุขเอนกนันท์, Ph.D.

Asst.Prof. Phayom Sookaneknun, Ph.D.

Email :  phayom.s@msu.ac.th

   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คัทลียา เมฆจรัสกุล, Ph.D.

Asst.Prof. Catheleeya Mekjaruskul, Ph.D.

Email :  catheleeya.m@msu.ac.th

   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อาจารย์ทวีศักดิ์ ธรรมราช, Ph.D.

Thaweesak Thummarat, Ph.D.

Email :  taweesak.d@msu.ac.th

   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ

อาจารย์ สุรัชดา ชนโสภณ, Ph.D.

Suratchada Chanasophon, Ph.D.

Email :  suratchada.k@msu.ac.th

   

ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรลือ สังข์ทอง, Dr.rer.nat

Asst.Prof. Bunleu Sangthong, Dr.rer.nat

Email: bunleu.s@msu.ac.th

   

ประธานการศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ ศรีศิลป์, Pharm.D., BCPS

Asst.Prof. Theerapong Seesin, Pharm.D., BCPS

Email: theerapong.s@msu.ac.th

   

ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัย

อาจารย์ รุจิลักขณ์  รัตตะรมย์, Ph.D.

Ruchilak  Rattarom, Ph.D.

Email: rujiluk.r@msu.ac.th

   

ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ นวลแก้ว, Ph.D.

Asst.Prof. Somsak Nualkaew, Ph.D.

Email : somsak.n@msu.ac.th

   

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจเรศ หาญรินทร์, Ph.D.

Asst.Prof. Rodchares Hanrin, Ph.D.

Email : rodchares.n@msu.ac.th

   

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา ไทรชมภู, Ph.D.

Asst.Prof. Wanida Caichompoo, Ph.D.

Email : wanida.c@msu.ac.th

   

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณี สระมุณี, Ph.D.

Asst.Prof. Kritsanee Saramunee, Ph.D.

Email : kritsanee.s@msu.ac.th

   

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปัญจภา สมันจิตร

Punchapha Samanchit

Email : punchapha.sam@msu.ac.th