คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี ขอชื่มชมและเป็นกำลังใจกับ เภสัชกรหญิงหนึ่งฤทัย ไชยโยราช ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ศาสตร์ รุ่นที่ 7

เภสัชกรหญิงหนึ่งฤทัย ไชยโยราช ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ศาสตร์ รุ่นที่ 7

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี ขอชื่มชมและเป็นกำลังใจกับ เภสัชกรหญิงหนึ่งฤทัย ไชยโยราช ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ศาสตร์ รุ่นที่ 7 และนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 3 และทีมงานในโอกาสที่ได้สนับสนุนกำลังพลสู้ภัยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร และการสนับสนุนภารกิจครั้งนี้โดยโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันเภสัชกรหญิงหนึ่งฤทัย ไชยโยราช เภสัชกรชำนาญการ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร