คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร เหล่าทองสาร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร เหล่าทองสาร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

วันที่18 มกราคม 2564) เวลา 15.00 น. สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีและมอบ“โล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรอาจารย์ดีเด่น จำนวน 21 คน และ บุคลากรดีเด่น จำนวน 18 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สภาคณาจารย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากร จึงได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์บุคลากรและนิสิต สำหรับการมอบรางวัลในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการปฎิบัติงานแต่ละด้านเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

และโอกาสนี้ ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร เหล่าทองสาร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563