คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

วันที่18 มกราคม 2564) เวลา 15.00 น. สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีและมอบ“โล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรอาจารย์ดีเด่น จำนวน 21 คน และ บุคลากรดีเด่น จำนวน 18 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สภาคณาจารย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากร จึงได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์บุคลากรและนิสิต สำหรับการมอบรางวัลในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการปฎิบัติงานแต่ละด้านเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

และโอกาสนี้ ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563