มมส มอบ“โล่รางวัลและเกียรติบัตร อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่นฯ”

วันนี้ (18 มกราคม 2564) เวลา 15.00 น. สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีและมอบ“โล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรอาจารย์ดีเด่น จำนวน 21 คน และ บุคลากรดีเด่น จำนวน 18 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สภาคณาจารย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากร จึงได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์บุคลากรและนิสิต สำหรับการมอบรางวัลในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการปฎิบัติงานแต่ละด้านเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา ประชากูล (คณะศึกษาศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ (คณะเทคโนโลยี)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัตน์ ธรรมแสง (คณะวิทยาศาสตร์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ทองคำ (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภา บัวระภา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ (คณะการบัญชีและการจัดการ)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย (คณะแพทยศาสตร์)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินจง โพชารี (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต (คณะพยาบาลศาสตร์)
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ปองพล พงไธสงค์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์ (คณะนิติศาสตร์)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรพร บุศย์น้ำเพชร (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)
18. อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม (คณะเภสัชศาสตร์)
19. อาจารย์ชุมเดช เดชภิมล (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)
20. อาจารย์ ดร.สุทธิรา เซดลัค (สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
21. อาจารย์กุสุมา ดังกลาง (โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม))

 

บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563


กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นายเพียรชัย คำสะอาด (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. นางกมลลักษณ์ พักพิงผ่องศิริ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. นางสาววาสินี ปรีจำรัส (คณะศึกษาศาสตร์)
4. นางสาวนันท์นภัสร์ พุ่มพฤกษี (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
1. นายธีระศักดิ์ ธงยันต์ (คณะวิทยาศาสตร์)
2. นายยุทธชัย อุทัยแพน (คณะเทคโนโลยี)
3. นางสาวสุกัญญา ชมชื่น (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
4. นางกัทลี ศักดาคำ (สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. นายศุภกร เหล่าทองสาร (คณะเภสัชศาสตร์)
2. ทันตแพทย์พิชัย งามวิริยะพงศ์ (คณะแพทยศาสตร์)
3. นางสาวมลธิชา ชิณโคตร (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)
1. นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว (สำนักวิทยบริการ)
2. นางสุลีพร อยู่หว้า (สำนักศึกษาทั่วไป)

กลุ่มสำนักงานอธิการบดี
1. นางสาวธัญภา สอนสา (กองกลาง)
2. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร (กองกิจการนิสิต)
3. นางนวลจันทร์ เหลือล้น (กองคลังและพัสดุ)
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิรดี อินตะนัย (กองทะเบียนและประมวลผล)
5. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ยศนนท์ ศรีวิจารย์ (กองอาคารสถานที่)

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : สภาคณาจารย์