คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุม research lunch ออนไลน์ เรื่อง “Time management – เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 12.00-12.45 น. คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุม research lunch ออนไลน์ เรื่อง ” Time management – เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์