ทวนสอบระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 คณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมการทวนสอบระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 คณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมทองหลังพระ โดยแบ่งการทวนสอบออกเป็น 2 กลุ่มและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังนี้
 
กรรมการ (กลุ่ม 1)
อ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์
ผศ.ดร.วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล
วิชา Basic Human Anatomy for Pharmacy ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.กฤษณา หอมวุฒิวงศ์ (online)
1502507 Basic Human Physiology for Pharmacy ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง
0701256 Public Health Pharmacy ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
0702363 Pharmaceutical Quality Control 1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง
0703471 Clinical Toxicology ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สายทิพย์ สุทธิรักษา
 
กรรมการ (กลุ่ม 2)
ผศ.ดร.พีรยา ศรีผ่อง
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
อ.ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์
Ambulatory Care Clerkship ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.เพียงขวัญ ศรีมงคล
Drug System Management 1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
Pharmaceutical Tech 4อ.ดร.ผู้รับผิดชอบรายวิชา ศุภกัญญา กุมกาญจนะ
Biochemistry for Pharmacy ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วิภาวดี ได้ผลมาก
Biochemistry Laboratory
 
ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร