คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสไดรับทุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงค์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสไดรับทุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงค์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวสุกฤตา อัคสังข์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 1
นางสาววราภรณ์ ตรีเพชร์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
นางสาวพิมพ์อร อุดมเดช นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6

ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงค์ ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้มอบแทนทุนดังกล่าว

นางสาวสุกฤตา อัคสังข์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 1

 

นางสาววราภรณ์ ตรีเพชร์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 

นางสาวพิมพ์อร อุดมเดช นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6

 

 

.