มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัวบริเวณหน้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องแต่งกาย และตรวจไข้หวัด ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
จากนั้น ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต กล่าวแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ชมรมรุ่นสัมพันธ์มอบช่อดอกไม้แก่ผู้แทนบัณฑิต และรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนพิธีการต่างๆ
เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 9,875 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 88 คน ปริญญาโท 294 คน และปริญญาตรี 9,493 คน และเริ่มการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมร่วมกันบันทึกภาพหมู่แยกเป็นคณะ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
บรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปด้วยความอบอุ่น คึกคัก มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประดับตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับไว้อย่างสวยงาม และในวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
คณะเภสัชศาสตร์ เริ่มฝึกซ้อมย่อย ที่ห้อง P302 ชั้น 3 อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 มีพิธีเปิด homecoming day เวลา 8.30 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มีพิธีมอบรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติอับดับ 1 เหรียญทองคือ นางสาว จิณัฐติกานต์ หอมสมบัติ และสำหรับปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 8 คน ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 45 คน รวม 120 คน และปริญญาโท จำนวน 11 คน รวมทั้งหมด 131 คนและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในรอบบ่ายวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นี้
ภาพ : ศุภกร เหล่าทองสาร, สุภเวช บุตรศรีภูมิ
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร