การบริจาคเงินเพื่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

การบริจาคเงินเพื่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. กองทุนคณะเภสัชศาสตร์

2. กองทุน Prof.Richards’ scholarship

3. กองทุน Prof. Adolf Nahrstedt scholarship

4. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตเภสัชศาสตร์


 

ขั้นตอนการบริจาค

1. จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเงิน

download แบบฟอร์มฯ

 

2.โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี  “เงินบริจาคคณะเภสัชศาสตร์”

เลขบัญชี 415-069053-9

 

3. ส่งแบบฟอร์มบริจาคเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการโอนเงินมาที่

นางสาวปรารถนา ชินฮาต (งานบัญชี)

e-mail : account.pharm@msu.ac.th

 

 

4.คณะฯ จะดำเนินการนำส่งเงินตามวัตถุประสงค์ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินในชื่อผู้บริจาค และส่งหลักฐานสำเนาใบเสร็จให้ตาม e-mail ที่ระบุในแบบฟอร์ม

 

5.ท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินที่บริจาค โดยตรวจสอบรายการบริจาคได้ที่ระบบ e-donation ของกรมสรรพการ

http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp

 


 

ขั้นตอนจัดการเงินบริจาค

1.เมื่อได้รับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเงิน+หลักฐานการโอน   งานบัญชีเสนอคณบดี

 

2.งานการเงินดำเนินการนำส่งเงินตามวัตถุประสงค์ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินในชื่อผู้บริจาค

 

3.งานการเงินนำส่งรายละเอียดการบริจาคแก่กองคลัง เพื่อลงระบบ E-donation [ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนเงิน หลักฐานการชำระเงิน]

 

4.งานบัญชีจัดส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินให้ตาม e-mail ที่ระบุในแบบฟอร์ม

 

5.เก็บหลักฐานและแบบฟอร์มในแฟ้มเพื่อการตรวจสอบ