ประชุมวิชาการเรื่อง Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist Training

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพเภสัชกรรม โดยกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2564 ประชุมวิชาการร่วมระหว่างแหล่งฝึก และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก งานแหล่งฝึก และงาน CPE คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist Training ขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาเกตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ฯ ชั้น 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนและหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ดังนี้
รูปแบบการเข้าร่วมประชุม 1 วัน 2 วัน

ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

กำหนดการประชุมฯ

 

 

สมัครเข้าร่วมการประชุม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์”

บัญชีเลขที่ 415-070480-9 

แจ้งชำระเงินได้ที่ E-mail : 

ratree.m@msu.ac.th