มมส มอบโล่แสดงความขอบคุณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มมส มอบโล่แสดงความขอบคุณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อระลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าและการบริหารงานอันบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2564)
โดยมีคณะผู้บริหารร่วมแสดงความแสดงความยินดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม AR-116 ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ / อภิราม ทามแก้ว
ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร