การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ภบ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564
คณะเภสัชศาสตร์รับเข้าศึกษาตามระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) 3 รอบ คือ portfolio โควต้า และ admission

(ลงทะเบียน TCAS ที่ mytcas.com)

www.mytcas.com

โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารรายละเอียด

แบบสำรวจความสนใจเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชฯ มมส ปีการศึกษา 2564

แบบสำรวจความสนใจเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชฯ มมส 2564

*** เมื่อทำแบบสอบถามแล้ว ท่านจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสถิติจำนวนผู้สมัคร คะแนนสอบเข้าปีล่าสุด และข้อมูลการรับเข้าของแต่ละรอบได้