คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น ” รองศาสตราจารย์”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น ” รองศาสตราจารย์”

ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์