คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เภสัชกรสมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น”ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.เภสัชกรสมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล

ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น”ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563