คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอิสรา จุมมาลี ในโอกาสได้รับรางวัล“อาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม”

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอิสรา จุมมาลี

ในโอกาสได้รับรางวัล“อาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม”