คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพยอม สุขเอนกนันทร์ โอล์สัน ได้รับรางวัล“อาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพครู”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพยอม สุขเอนกนันทร์ โอล์สัน

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล“อาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพครู”