คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร ผู้บริหาร อาวุโส อาจารย์ ผู้บริหาร ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร ผู้บริหาร อาวุโส อาจารย์ ผู้บริหาร ประจำปี 2561 เพื่อให้ อาจารย์ นิสิต และบุคากร ภายในคณะเภสัชศาสตร์ ได้แสดงออกถึงความคพรพ กตัญญูกตเวที กล่าวคำขอขมา และขอพร ต่อผู้อาวุโส ต่ออาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในการนี้ มีอาจารย์ นิสิต บุคลากร เข้าร่วมงานมากมาย
ภาพ / ข่าว : นายศุภกร เหล่าทองสาร , นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ