คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม สานสายใย ศิษย์น้อมใจ บูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม สานสายใย ศิษย์น้อมใจ บูชาครู

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓“สานสายใยศิษย์น้อมใจบูชาครู” ในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ไชยสงค์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล

มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธี ณ ลานเขียวมะกอก ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น นส.ภ.มัญชุพร ศรีอุดม กล่าวบทบูชาครูและร้องเพลงพระคุณที่สาม นส.ภ.สุริเยนต์ โคตรสมบัติ นายกสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ นำกล่าวคำปฏิญาณตน และตัวแทนนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปี ๑-๖ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เชิญพานไหว้ครู โดยมี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ รับพานไหว้ครูจากตัวแทนนิสิตที่ได้นำมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย

จากนั้นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร ได้มอบรางวัลให้กับอาจารย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพยอม สุขเอนกนันทร์ โอล์สัน ได้รับรางวัล“อาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพครู”

๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอิสรา จุมมาลี ได้รับรางวัล“อาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม”

๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมพู ได้รับรางวัล“อาจารย์ต้นแบบผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อองค์กร”

๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิต ได้รับรางวัล“นักวิจัยดีเด่น”

 

มอบเกียรติรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้

๑.เภสัชกรหญิงปาริชาติ วันทอง ศิษย์เก่ารุ่น ๖ สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล

๒.เภสัชกรฉัตรพล พรมรี ศิษย์เก่ารุ่น ๘ สาขาเภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภค

๓.เภสัชกรหญิงหทัยภัทร ชุ่มจิตต์

 

ศิษย์เก่ารุ่น 11 สาขาเภสัชกรรมชุมชน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผลการเรียนดี ดังต่อไปนี้

๑.นส.ภ.เนตรนภิศ โคตา นิสิตชั้นปีที่

๒ เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ ๒.นส.ภ.กนกกาญจน์ เหล่าภักดี นิสิตชั้นปีที่ ๒ เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐

๓.นส.ภ.อภิญญา โชติสนธ์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐

๔.นส.ภ.ณัฐริกา เฒ่าทา นิสิตชั้นปีที่ ๓ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๘

๕.นส.ภ.ณิชกมล ภูคงน้ำ นิสิตชั้นปีที่ ๓ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๘

๖.นส.ภ.วาทินี ทะไกรเนตร นิสิตชั้นปีที่ ๔ เกรดเฉลี่ย ๓.๘๙

๗.นส.ภ.ประภาศิริ ฐานวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ ๕ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๔

๘.นส.ภ.ชนาธิป เพชรเลื่อน นิสิตชั้นปีที่ ๖ เกรดเฉลี่ย ๓.๘๙

 

มอบทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

๑. ทุน ท่านวรวิทย์ กังศศิเทียมและครอบครัว จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

– นายระพีพัฒน์ ศุภโกศล นิสิตชั้นปีที่ ๑ – นางสาวชลธิชา แก้วระวัง นิสิตชั้นปีที่ ๒

– นายวธัญญู นิลมาลี นิสิตชั้นปีที่ ๒

– นายกฤษณะพงศ์ พลวิทูรย์ นิสิตชั้นปีที่ ๓

– นางสาวพิมพ์อัปสร อุไรพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ ๓

– นางสาวสุชาดา กระลาม นิสิตชั้นปีที่ ๓

– นายอนุวัตร ปะตา นิสิตชั้นปีที่ ๔

– นางสาวรุ่งทิพย์ สุภารี นิสิตชั้นปีที่ ๔

– นางสาวเสาวคนธ์ น้อยคำลี นิสิตชั้นปีที่ ๕

– นางสาวเยาวเรศ ฉายผาด นิสิตชั้นปีที่ ๕

๒. ทุน มูลนิธิพระมหิตลาธิเบศร จำนวน ๑ ทุน ๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท

– นายกันตพณ นาแสวง นิสิตชั้นปีที่ ๔

๓. ทุน อาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จำนวน ๓ ทุน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

– นางสาวพิมพ์อร อุดมเดช นิสิตชั้นปีที่ ๕

– นางสาววราภรณ์ ตรีเพ็ชร นิสิตชั้นปีที่ ๒

– นางสาวสุกฤตา อัคสังข์ นิสิตชั้นปีที่ ๑

๔. ทุน บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด จำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

– นางสาวธารวิมล กกรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ ๓

๕. ทุน เดวิด-บุษบา จำนวน ๖ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

– นางสาวกมลพรรณ ปาละสาร นิสิตชั้นปีที่ ๒

– นางสาวกนกกาญจน์ เหล่าภักดี นิสิตชั้นปีที่ ๒

– นางสาวอารียา เจียนลา นิสิตชั้นปีที่ ๒

– นางสาวชลิตา คำนกคุ้ม นิสิตชั้นปีที่ ๒

– นางสาวปพิชญา ราณีเวชช นิสิตชั้นปีที่ ๔

– นายฐาปกรณ์ เบี้ยกระโทก นิสิตชั้นปีที่ ๖

๖. ทุน สมาคมศิษย์เก่า จำนวน ๔ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

– นายจิรเดช ลำลอง นิสิตชั้นปีที่ ๒

– นางสาววาทินี ทะไกรเนตร นิสิตชั้นปีที่ ๔

– นายธีรเดช พิมลนอก นิสิตชั้นปีที่ ๕

– นางสาวพิมพ์พิลาส ยอดโคกสูง นิสิตชั้นปีที่ ๕

๗. ทุน ชมรมใต้ร่มใบภักดิ์ จำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท

– นายปิยวัฒน์ อักษรนู นิสิตชั้นปีที่ ๓

๘. ทุน พระมนตรีพจนกิจ จำนวน ๓ ทุน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท

– นางสาวกุสุมา หะยีเจ๊ะเตะ นิสิตชั้นปีที่ ๕

– นายธนเดช เพชรสุริยา นิสิตชั้นปีที่ ๖

– นางสาวพิชญา สุทธะพินธุ นิสิตชั้นปีที่ ๖

๙. ทุน อาจารย์วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ จำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท

– นางสาวอังศุมาลิน ศรีวิชา นิสิตชั้นปีที่ ๕

ภาพ : ข่าว/ศุภกร เหล่าทองสาร