คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ประจำปี 2561

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ประจำปี 2561

Dean Chanutha Ploylearmsang opened a wonderful sharing about Pharmacy Experiences in the U.S. by Dr. Areerut Leelathanalerk and Asst. Prof. Theerapong Seesin. It was a great time with Dr. Andrew C. Mills from Faculty of Nursing, MSU, on March 28, 2018.

Thank you for your great job as speakers by student ambassadors batch 13th and as MC and coordinators from student ambassadors batch 14th.