ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์  ไชยสงค์ และคณะ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI, Impact Factor 2.610

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์  ไชยสงค์ และคณะ
ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ISI, Impact Factor 2.610
ในวารสาร Drug and Alcohol Review  39(5)2020 : 546-554
 “Alcohol’s harm to others and subjective well‐being: Cross‐sectional studies in Lao People’s Democratic Republic and Thailand. “