คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร

ในโอกาสได้รับรางวัลโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร “ประเภทนักวิจัย”