คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม