คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.ปวิตรา  พูลบุตร และคณะในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.ปวิตรา  พูลบุตร และคณะ
ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


Scopus, Impact Factor 0.38 ในวารสาร Pharmacognosy Research   12(2020) 102-106  
 “Inhibitory Actions of Lupinifolin Isolated from Derris reticulata Stem against Carbohydrate‑Digesting Enzymes ”