คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภก.ทวีศักดิ์  ธรรมราช และคณะ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.ภก.ทวีศักดิ์  ธรรมราช และคณะ
ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ISI, Impact Factor 4.106 ในวารสาร Journal of Biological Chemistry  10(2020)  
 “Tuning of pKas activates substrates in flavin-dependent aromatic hydroxylases “