คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.บรรลือ  สังข์ทอง และคณะ ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ภก.บรรลือ  สังข์ทอง และคณะ
ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ISI, Impact Factor 4.525 ในวารสาร Scientific Reports  2(2020) 10:2769  
 “Efficacy of red yeast rice extract on myocardial infarction patients with borderline hypercholesterolemia: A meta-analysis of randomized controlled trials. “