คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุมออนไลน์ KM การทำวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุมออนไลน์ KM การทำวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาชุมชน
วันนี้ (5 มิ.ย.2563) เวลา 09.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุมออนไลน์ KM การทำวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom meeting ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัยในชุมชนหรือที่เกี่ยวข้องกับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการแลกเปลี่ยนอุปสรรคปัญหาและปัจจัยที่จะนำสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระยะยาวสำหรับการทำวิจัยบูรณาการสหสาขาวิชาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเขตอำเมืองจังหวัดมหาสารคาม
มีวิทยากรเข้าร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ในชุมชนดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเมธิน ผดุงกิจ จากคณะเภสัชศาสตร์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว จากคณะเภสัชศาสตร์
3.อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพรชนก ศรีมงคล จากคณะเภสัชศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ จากคณะแพทยศาสตร์
5.อาจารย์ ดร.ราณี วงศ์เดช จากคณะแพทยศาสตร์
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ จากคณะวิทยากรสารสนเทศ
7.อาจารย์ ดร.ทม เกตุวงศา ผู้อานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนะธรรมอีสาน
8.นางนัฎฐิยา โยมไธสง ผู้อำนวยการส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง บรรยายการขอทุนวิจัยแบบมุ่งเป้ารูปแบบใหม่ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและเครือข่ายทุนวิจัย สกว,สวก และทุนภายใต้เครือข่ายกระทรวงอุดมศึกษานวัตกรรมและการวิจัย ณ ห้องประชุมทองหลังพระ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร