คณะเภสัชศาสตร์ จัดการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง“การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์”

วันนี้ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง“การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการของการเรียนการสอนภาคต้นปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทองหลังพระ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ โดยการจัดประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ใช้โปรแกรม Zoom มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน