ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ระบบ TCAS3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)

ระบบ TCAS3 (กสพท)

ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
“โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย”

ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS 3