คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 17

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 17

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 17 จำนวน 102 คน ณ ห้อง P200 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสุรัชดา ชนโสภณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ กล่าวให้โอวาทและแนะแนวการออกฝึกงาน ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโดยนิสิตรุ่นที่ 16 ชั้นปีที่ 5 และชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกงานและตรวจเครื่องแต่งกาย โดย อาจารย์เภสัชกรหญิงเพียงขวัญ ศรีมงคล และ อาจารย์เภสัชกรหญิง ครองขวัญ ดวงพาวัง มีผู้บริหารอาจารย์ บุคลากรและเข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุขและร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆได้แบบสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัยในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม

ภาพ : ข่าว ศุภกร เหล่าทองสาร, สุภเวช บุตรศรีภูมิ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด