ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอรมรมหลักสูตระยะสั้น และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอรมรมหลักสูตระยะสั้น และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอรมรมหลักสูตระยะสั้น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น