คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิติศาสตร์ในพิธีส่งมอบงาน-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (6 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอบช่อดอดไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิติศาสตร์ในพิธีส่งมอบงาน-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ส่งมอบงาน ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบคุณภาพจาก อภิราม ทามแก้ว