คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพ หมอลำกลอนสมโภชบุญผะเหวด ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า การจัดโครงการฮีตเดือน4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -5 มีนาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

สำหรับ บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญเดือนสี่ หรือบุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการ บริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็ จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใด ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงาม ความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า

ในการนี้ คณะผู้บริหารอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำธุงแมงมุน และร่วมกันบริจาคเงินเพื่อถวายเป็นกัณฑ์เทศน์ประจำกัณฑ์ (กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก) เป็นจำนวนเงิน คณะได้ 3,720 บาท, สโมสรฯได้ 2,52 บาท ได้เข้าร่วมในขบวนแห่ฯ และจัดตั้งโรงทานน้ำตรีผลา ในวันที่ 4 มี.ค.63 และ ร่วมกันถวายกัณฑ์(กัณฑ์หลอน) ในวันที่ 5 มี.ค.63

ทั้งนี้ยอดเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคปัจจัยหรือกัณฑ์หลอน เป็นจำนวนเงิน 200,017.50 บาท ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเพื่อมอบสมทบหออภิบาลสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งถวายปัจจัยพระสงฆ์ประกอบพิธีตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่4-5 มีนาคม 2563 และเป็นปัจจัยกัณฑ์หลอนคืนสู่ชุมชน ที่มาร่วมบุญประเพณีกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนให้คงอยู่สืบไป

ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด