หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จัดประชุมวิชาการร่วมแหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จัดประชุมวิชาการร่วมแหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วันที่29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ประธานหลักสูตรฯ. และทีมคณาจารย์ ได้เดินทางไปจัดประชุมวิชาการร่วมแหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จัดประชุมวิชาการร่วมแหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จัดประชุมวิชาการร่วมแหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จัดประชุมวิชาการร่วมแหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จัดประชุมวิชาการร่วมแหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ภาพ : ข่าว / ปัญจภา สมันจิตร