โครงการโฮมรูมโฮมฮัก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ ลานเขียวมะกอกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการโฮมรูมโฮมฮัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตได้มีโอกาสพบปะกัน และให้คำปรึกษาทั้งทางวิชาการและชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิต โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 380 คน และผู้บริหาร อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 20 คน
ในการนี้คุณแม่วาสนา พูลบุตร คุณแม่ของรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงปวิตรา พูลบุตร ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ทุนๆละ 5,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด